the lab
       
     
Jason21378.jpg
       
     
Jason21613.jpg
       
     
 Dan Abramson (1932-2012)  CALIFORNIA | MIXED MEDIA
       
     
 Dan Abramson (1932-2012)   CALIFORNIA | MIXED MEDIA
       
     
Jason21689.jpg
       
     
Jason21284.jpg
       
     
the lab
       
     
the lab

::PHOTOSHOOT

ART DIRECTOR + PHOTOGRAPHER: KRISTINA VARAKSINA

PRODUCER + CURATORIAL STYLIST

Jason21378.jpg
       
     
Jason21613.jpg
       
     
 Dan Abramson (1932-2012)  CALIFORNIA | MIXED MEDIA
       
     

Dan Abramson (1932-2012)

CALIFORNIA | MIXED MEDIA

 Dan Abramson (1932-2012)   CALIFORNIA | MIXED MEDIA
       
     

Dan Abramson (1932-2012)

CALIFORNIA | MIXED MEDIA

Jason21689.jpg
       
     
Jason21284.jpg